Obchodné podmienky a GDPR

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

internetového obchodu

www.cagasibirska.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1.  Týmito obchodnými podmienkami („OP“) sa riadia vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou MKD pharm, s. r. o., so sídlom Jána Kalinčiaka 15, 038 61 Vrútky, Slovenská republika, IČO: 53 950 062, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 77769/L , kontaktné tel. č. +421 910 133 312, kontaktná e-mailová adresa: info@cagasibirska.sk ako predávajúcim („Predávajúci“) a kupujúcim v postavení spotrebiteľa, pri uzatváraní zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného Predávajúcim („Kupujúci“).

 

1.2.  Na účely týchto OP sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej alebo inej spotrebiteľskej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ak kupujúci pri nákupe uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa, nie spotrebiteľa, pokiaľ neinformuje Predávajúceho inak). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a osobou, ktorá nie je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

1.3.  Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim („Tovar“) uzavretá v zmysle článku 2. týchto OP („Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne na základe Objednávky v Internetovom obchode v zmysle článku 2.1 týchto OP sa považuje za kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“).

 

1.4.  Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito OP a reklamačným poriadkom Predávajúceho („Reklamačný poriadok“) v tomto poradí, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa,  a v niektorých prípadoch zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení. 

 

2. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

 

2.1.  Kupujúci si môže objednať Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.cagasibirska.sk („Internetový obchod“) („Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku OP.

 

2.2.  Kupujúci vyplní všetky podmienené údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Nákupný košík“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci potvrdí Objednávku tlačidlom „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby [JTD1]   “. Najneskôr pred potvrdením Objednávky podľa predchádzajúcej vety má Kupujúci možnosť registrovať sa alebo prihlásiť sa (ak už je registrovaný) ako zákazník na portáli Predávajúceho v Internetovom obchode, alebo v prípade „Nákupu bez registrácie“ si skontrolovať všetky povinné polia.

 

2.3.  Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

 

2.4.  Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať všetky podmienené údaje, najmä meno a priezvisko Kupujúceho; dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho; e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho; názov objednávaného Tovaru; množstvo objednaného Tovaru; a zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru, príp. ďalšie údaje vyžadované v zmysle Objednávky.

 

2.5.  Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný. K účinnému odvolaniu Objednávky zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde na e-mail Predávajúceho  info@cagasibirska.sk , resp. na e-mail zástupcu Predávajúceho priradeného Kupujúcemu (dostane sa do sféry dispozície Predávajúceho) včas. 

 

2.6.  Predávajúci potvrdí záväzné prijatie Objednávky Kupujúceho v e-maile zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke („Potvrdenie Objednávky“). 

 

2.7.  Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom, kedy Potvrdenie Objednávky dôjde Kupujúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície). Za takéto potvrdenie sa nepovažuje automatizovaný e-mail odoslaný informačným systémom po prijatí objednávky.

 

2.8.  Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že za podmienok stanovených v týchto OP Kupujúcemu odovzdá Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, a prevedie na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. 3 týchto OP („Kúpna cena“).

 

2.9.  Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Potvrdenie Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená chybne cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny obrázok Tovaru, alebo ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky, alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedenému v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto OP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. O neuskutočnení Potvrdenia Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho emailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

 

2.10.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Objednávky z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto OP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a v lehote 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu a zaplatené súvisiace poplatky rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Ak Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu a zaplatené súvisiace poplatky prevodom na bankový účet Kupujúceho, Predávajúci si splní povinnosť vrátenia Kúpnej ceny a prípadných poplatkov momentom, keď zadá príkaz na úhradu v tejto výške svojej banke. Predávajúci nezodpovedá za to, ak vrátené peňažné prostriedky neboli pripísané na účet Kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä v prípadoch pochybenia na strane banky Predávajúceho alebo banky Kupujúceho alebo zlyhania bankového systému. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

2.11.  Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare v rámci zverejnenej ponuky v Internetovom obchode bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú.

 

2.12.  Pri prebiehajúcej predajnej akcii Predávajúceho sa Kúpna zmluva riadi okrem týchto OP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. 

 

3. Cena a platobné podmienky

 

3.1.  Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim potvrdená zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru, napr. náklady na vratné obaly alebo neštandardné balenie alebo iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním Tovaru („Náklady za dodanie“). Informácia o podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. 6 týchto OP. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj Náklady na dodanie zakúpeného Tovaru v zmysle článku 6 týchto OP.

 

3.2.  Kúpna cena je cena s DPH uvedená v Internetovom obchode k vybranému Tovaru v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Tým nie je dotknutý bod 2.9 článku 2 týchto OP.

 

3.3.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v Internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby si pred odoslaním Objednávky vždy overil aktuálne ceny za Tovar v Internetovom obchode.

 

3.4.  Predávajúci je oprávnený predložiť Kupujúcemu cenovú ponuku („Cenová ponuka“). Cena za Tovar uvedená v Cenovej ponuke sa môže líšiť od cien uvedených v Internetovom obchode. Cenová ponuka obsahuje informáciu o dobe platnosti Cenovej ponuky a konkrétne podmienky, za splnenia ktorých platí cena uvedená v Cenovej ponuke, prípadne podmienky umožňujúce zmenu Kúpnej ceny. V prípade, že Kupujúci má záujem akceptovať Cenovú ponuku, vytvorí Objednávku v Internetovom obchode, pričom v poznámke uvedie číslo cenovej ponuky a na Potvrdenie Objednávky a Kúpnu zmluvu sa aplikujú ustanovenia čl. 2 týchto OP.

 

3.5.  Kúpnu cenu a Náklady na dodanie uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny podľa spôsobu uzavretia Kúpnej zmluvy a spôsobu prevzatia alebo dodania Tovaru:

 

a) platba na dobierku, t. j. v hotovosti pri prevzatí Tovaru od dopravcu; alebo

  

3.6.   Kupujúci potvrdením Objednávky súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry a Tovar, na podklade čoho Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickú faktúru prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Elektronická faktúra je riadnym daňovým dokladom v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho v prípade, že faktúra mu nebola doručená. V prípade požiadavky Kupujúceho o poskytnutie dokladu o kúpe (faktúry) v listinnej podobe, je tento oprávnený sa s uvedenou požiadavkou obrátiť na Predávajúceho, ktorý zabezpečí jej odoslanie do 7 dní. 

 

4. Dodacia lehota

 

4.1.  Pri určovaní dodacej lehoty vychádza Predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov Poskytovateľa, povahy Tovaru a spôsobu objednania Tovaru. 

 

4.2.  Tovar objednaný prostredníctvom Internetového obchodu bude Kupujúcemu expedovaný najneskôr 14 dní odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu, ak nie je na Internetovom obchode uvedené pri príslušnom tovare inak („Dodacia lehota“). Do Dodacej lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Tovar v Dodacej lehote, Kupujúceho informuje a postupuje podľa týchto OP.

 

4.3.  Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí Tovaru v zmysle článku 3.5. písm. a) začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy Predávajúci a Kupujúci uzavreli Kúpnu zmluvu v zmysle čl. 2. týchto OP.

 

4.4.  V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote a Predávajúci nepostupuje podľa týchto OP a neodstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný tovar, t. j. ponúkne náhradné plnenie. Náhradný termín dodania Tovaru a náhradné plnenie je Predávajúci oprávnený poskytnúť len so súhlasom Kupujúceho, prípadne Kupujúci môže určiť inú dodatočnú primeranú lehotu na dodanie Tovaru. Po udelení súhlasu Kupujúcim je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar v náhradnom termíne alebo dodať iný (náhradný) dohodnutý tovar. 

 

4.5.  Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Kupujúcim alebo náhradnom termíne odsúhlasenom Kupujúcim, prípadne nedodá iný Tovar (náhradné plnenie) odsúhlasený Kupujúcim, Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho v Objednávke výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote Kupujúcemu nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru.

 

5. Balenie tovaru

 

5.1.  Balenie Tovaru je zahrnuté v Kúpnej cene, ak sa Predávajúci a Kupujúci osobitne nedohodli na inom ako štandardnom balení Tovaru na podklade požiadavky Kupujúceho.

 

5.2. V prípade požiadavky Kupujúceho o balenie Tovaru iným spôsobom, ako je štandardné balenie určené zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahradiť náklady na takto zvolené balenie na podklade predchádzajúceho oznámenia Predávajúceho spolu s uvedením výšky ceny za zvolené balenie.

 

6. Podmienky dodania Tovaru 

 

6.1.  Dodanie Tovaru sa uskutočňuje dopravou primárne na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti, s ktorou má Predávajúci uzatvorenú zmluvu o spolupráci alebo iným poskytovateľom kuriérskych alebo prepravných služieb (ďalej len „Dopravca“), ktorým sa rozumie najmä doručovateľ Slovenskej pošty. Poplatky za dopravu sú dostupné v „pokladni“. V závislosti od hmotnosti a rozmerov objednaného Tovaru môžu byť náklady na dopravu s predchádzajúcim súhlasom Kupujúceho dodatočne upravené.

 

6.2.  Ak si Kupujúci zvolil možnosť dodania Tovaru dopravou Dopravcom na zvolenú adresu, Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený, a zabezpečiť prevzatie zásielky s objednaným Tovarom prostredníctvom zodpovednej alebo kontaktnej osoby, ktorá musí byť totožná s osobou, ktorú Kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť Kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie.

 

6.3.  Pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom je Kupujúci povinný riadne Tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi a spolu s Dopravcom ich zaznamenajú v protokole alebo inom písomnom dokumente. Neskoršie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady týkajúcich za zjavných vád Tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí (alebo aj v prípade, ak Kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku Tovaru pri jeho prevzatí), môže byť po posúdení všetkých okolností obmedzené alebo zamietnuté.   

 

6.4.  Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou.

 

6.5.  Pri akomkoľvek spôsobe dodania Tovaru uvedeného vyššie je Predávajúci alebo Dopravca oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá objednaný Tovar preberá, a porovnať s osobou uvedenou v Objednávke na prevzatie objednaného Tovaru (kontakt) a za týmto účelom skontrolovať najmä jej meno a priezvisko nahliadnutím do občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, či zodpovedá údajom uvedeným v Objednávke. Ak objednaný Tovar nepreberá oprávnená osoba alebo osoba uvedená v Objednávke, na dodací list sa uvedie vzťah Kupujúceho a osoby, ktorá preberá objednaný Tovar. Takáto osoba sa preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti v súlade s podmienkami určenými Dopravcom.

 

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

7.1.  V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, vrátane Objednávky v Internetovom obchode, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t. j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

7.2.  Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1 týchto OP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu sídla Predávajúceho, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho; alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový  formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy , ktorý je k dispozícii pre Kupujúceho na internetovej stránke Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 7.1. týchto OP.

 

7.3.  V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1. týchto OP, budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú Náklady na dodanie; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku tým nie je dotknuté. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Bez ohľadu na lehotu na vrátenie platieb Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platby podľa tohto článku týchto 7.3. OP budú Predávajúcim uhradené v prospech Kupujúceho až po doručení vracaného Tovaru Predávajúcemu podľa článku 7.4. týchto OP alebo po tom, čo Kupujúci predloží Predávajúcemu doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Úhrada platieb podľa tohto článku 7.3. týchto OP bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, okrem prípadu, ak sa Kupujúci s Predávajúcim dohodli na inom spôsobe úhrady platieb Kupujúcemu bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu. Odlišne od uvedeného je Predávajúci oprávnený zdržať platbu do uskutočnenia osobnej kontroly stavu vráteného Tovaru.

 

7.4.  Po uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.2. týchto OP alebo súčasne s ním je Kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný Kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a prípadnej funkčnosti. V prípade, ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

 

7.5.  Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku:

·        predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho Kupujúceho;

·        predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

·        predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený ;

·        predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7.6.  Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

 

8. Zodpovednosť za vady

 

8.1.  Ak v týchto OP nie je uvedené inak, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka.

 

8.2.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí kupujúcim a/alebo vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov počnúc dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim a/alebo v dobe do exspirácie dátumu spotreby.

 

8.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

 

8.5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho Kupujúcemu. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

8.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny Tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od jeho prevzatia.

 

8.7. Pri uplatnení reklamácie Kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

8.8. Pri uplatnení reklamácie Kupujúcim po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju Predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

8.9. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

8.10. V prípade uplatnenia reklamácie, Kupujúci informuje Predávajúceho o uplatnení prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle Tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu Predávajúceho.

 

8.11. V prípade potravín (vr. výživových doplnkov) a/alebo kozmetiky sa poskytuje Predávajúcim záruka za akosť do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, pokiaľ sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou prípadu, kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlej skaze, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné /vhodné vec použiť/užiť.

 

9. Ochrana osobných údajov

 

9.1.  Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke  Predávajúceho.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1.  Tieto OP sú platné, účinné a záväzné zverejnením. Platné a účinné znenie OP je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP.

 

10.2.  Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním Objednávky na Zákazníckom portáli je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením OP. Svoj súhlas vyjadrí zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“. Odoslaním resp. uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných Nákladov na dodanie, dodacími podmienkami, ďalej že mal možnosť sa oboznámiť s OP platnými a účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými Predávajúcim Kupujúcemu pred uskutočnením Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

 

10.3.  Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina, Slovenská republika, e-mail: za@soi.sk , tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68; http://www.soi.sk .

 

11.4.  Ak nie je Kupujúci  spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ARS“). 

 

11.5.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

 

11.6.  Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

11.7.  ARS subjektmi sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS, ktorý je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: 

 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má Kupujúci. 

 

11.8.  Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými OP po dobu 10 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

 

11.9.  Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo OP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

  

V Námestove dňa 1.2. 2022